Bulgarian American Social Club (BASC)

Bulgarian American Social Club (BASC) A General Meeting is conducted four times a year on the last Sunday of every quarter for the whole community no matter if members or not. Every Bulgarian is invited to attend if interested.
(3)

All General Meetings are scheduled to start at 3 o'clock. The Board members have a meeting every last Sunday of the month at 3 o'clock. Общото събрание се провежда четири пъти в годината в последната неделя от тримесечието за цялата общност, без значение дали са членове или не. Всеки българин е поканен да присъства при проявено желание и интерес. Всички Общи събрания са с начало 3 часа. Членовете на Управителния съвет провеждат среща всяка последна неделя от месеца в 3 часа. The most important about BASC is that anybody can benefit from it no matter a member or not if he can contribute to it in any way - proposals, suggestions, questions that can help the Social Club direct its goals to solving new issues that will benefit the whole community. BASC can assist the Bulgarian school "Rodina" in achieving its educational purposes - help in the supply of books for the kids, support the school when needed in the conduct of educational programs and events to help students improve their knowledge and reach their educational goals. BASC can help students within the Bulgarian community with exceptional knowledge, skills and academic results with scholarships for college education so that they can be able to continue their studies without the need to carry the whole burden of expensive tuition fees, book supplies and other miscellaneous expenses. In this way they can achieve their goals and at the same promote our community and its interests. Bulgarian American Social Club can also assist Bulgarian students in different summer educational exchange programs or in their desire to seek a degree in the United States. For example BASC can assist students in one of the popular summer exchange programs in finding them a secure job place for the summer and ensure a safe place to stay, work and explore American culture and customs. What are organization's main sources of financial support, beginning with the largest source first: - Membership dues - Fund raising activities such as: Bulgarian meals and dances - Auctions of donated items - Donations Raised funds are spent by a decision of the Board members that will undoubtedly benefit the whole Community and its interests. The above mentioned activities of BASC are solely an example and do not cover the whole range of activities that BASC might involve in, in order to serve the interest of its Community and its members. Най-важното за BASC е, че всеки може да допринесе, без значение дали е член или не по какъвто и да е начин - предложения, препоръки, въпроси, които могат да помогнат на клуба да насочи своите цели за решаване на нови въпроси, които ще бъдат в полза на цялата общност. BASC може да помогне на българското училище "Родина" в постигането на неговите образователни цели - със снабдяване на учебници и книги за учениците, да подкрепя училището при провеждане на образователни програми и мероприятия, които ще бъдат в помощ на учениците при обогатяването на тяхното знание и постигането на техните образователни цели. BASC може да помогне на учениците в рамките на българската общност с изключителни познания, умения и академични резултати със стипендии за обучение в колеж/университет, така че те да могат да бъдат в състояние да продължат обучението си без да е необходимо да носят цялата тежест на скъпите семестриални такси, учебници, книги и други разни разходи . По този начин те ще могат да постигнат своите цели и в същото време ще представляват нашата общност и нейните интереси. BASC могат да съдействат на български студенти в различни летни образователни програми за обмен или в желанието им да продължат висшето си образование в Съединените щати. Например BASC може да помогне на студенти в една от най-популярните програми за летен обмен в намирането им на сигурно място за работа за лятото и в осигуряването на безопасно място за престой, работа и запознаването им с американската култура и обичаи. Кои са основните финансови източници на организацията, като се започне с най-големия: - Членски внос - Дейности за набиране на средства, като например: организирани български мероприятия, игри, танци и т.н. - Търг на дарените предмети - Дарения Набраните средства се разходват с решение на членовете на Управителния съвет, които несъмнено ще са от полза за цялата Общност и нейните интереси. Горепосочените дейности на BASC са само пример и не покриват целия спектър от дейности, в които BASC може да участва, за да бъде в интерес на Общността и нейните членове.

Mission: The Social Club will provide a safe environment where people/kids can come and learn Bulgarian culture, Bulgarian language through "Rodina", will assist immigrants in learning English and educational awareness on American values. Our goal is to have our own place and to have a community of all Bulgarians no matter their religion, ethnicity or political orientation. Because unity makes power and together we can help each other when needed, solve our daily problems and issues and in this way preserve our culture and customs. We welcome all Bulgarian-Orthodox, Bulgarian-Catholic, Bulgarian-Muslim, Bulgarian-Turkish and Bulgarian Romas. All that matters is your commitment to the Bulgarian community and its interests. If you feel one of us, feel free to join and be part of the community. BASC ще осигури безопасна среда, където хора/деца могат да се запознаят с българската култура и българския език чрез "Родина", ще съдейства на имигрантите при изучаването на английски език и ще осигури образователна осведоменост относно американските ценности. Нашата цел е да имаме свое собствено място и да създадем общност от всички българи, независимо от тяхната религия, етническа принадлежност или политическа ориентация. Защото Съединението прави силата и заедно можем да помогнем един на друг, когато е необходимо при решаването на ежедневните ни проблеми и въпроси и по този начин да запазим нашата култура и обичаи. Ние приветстваме всички български православни и католически християни, българи мохамедани, българи от турски произход и българи роми. Всичко, което има значение, е ангажимента ни към българската общност и нейните интереси. Ако смятате, че сте един от нас, не се колебайте да се присъедините и да бъдете част от общността.

Operating as usual

10/06/2013

General meeting on Saturday, October 12 at 8pm. All board members, members of the club and non-members are invited to attend.

P.S.
After the meeting is over, there will be some time for socializing... bring your own food!!!

09/11/2013

General meeting on Saturday, September 14 at 8pm. All board members are required to attend. Non-members are invited to attend as well.

Important issues will be discussed!!! Please attend!

P.S.
After the meeting is over, there will be some time for socializing... BYOB!!!

09/03/2013

IMPORTANT!!!

General meeting on Tuesday, September 10 at 6pm. Attendance of all board members is required as very important issues will be addressed.

Thank you!

06/20/2013

Hello Everyone,

The Bulgarian Fair in Pennsylvania proved to be a great event for the whole Bulgarian community not only from Pennsylvania, but from other regions of the U.S. for a second time.

We would like to thank each one of you who came and made this fair become true – everyone from New York, New Jersey, Delaware, Connecticut, Chicago, Philadelphia, Maryland and to the Bulgarian communities in Wind Gap, Stroudsburg and Lehigh Valley. Thanks to the fund-raising committee and their extraordinary hard work they have put into to achieve the final results we had at the fair.

A Big Thank you to the state representatives Marcia Hahn and Rosemary Brown, to Consulate General R. Tochev and his family. We do appreciate their help and assistance to the Bulgarian community and their needs regarding questions about document preparation issues.

We also want to thank the sponsors of the fair – the Alendarovi family, owners of Aleks Trucking; the Kardzhalievi family, owners of Jaid’s Lounge, Scorecard’s and J&R Smokehouse; the Zimmer family, owners of Original Doughboy’s Restaurant; the Paputchi family, owners of Old Mill Pizza Restaurant and Old Mill Plaza; the Kasapovi family, owners of Factory Kasa’s Pizza Inc.; the Buglovi family, owners of Verona Pizza Restaurant. Without their support the fair would not become true and thanks to the event and the attendees we managed to raise $5800.

A Big Thank you to the whole Bulgarian community and everyone who made this event happen – organizing the event, donating food and equipment, preparing homemade meals, cooking, cleaning, etc. Thanks to the owner of Evergreen, Joe Tavianni who provided a great place for the Bulgarian Fair.

We all enjoyed the fair, the outstanding Bulgarian meals prepared with special Bulgarian ingredients following the traditional food recipes. Thanks to Bahtevi for preparing the halva and we all did enjoy it and let’s also not forget the people preparing and serving the gyro. They really did a great job. And finally, but not least let’s thank Ismet Bekir for the great job as a dj and the great performances of „Edelvais” dance group and their leader Elis Bekir and the kids from the Bulgarian school „Rodina”, lead by Rozina Ablanitchka – one of the main organizers of the fair in Pennsylvania.

We really hope you enjoyed the Bulgarian fair and we are definitely looking forward to seeing you at the next one!

THANK YOU!!!

From the Board Members of the Bulgarian American Social Club

06/13/2013

Hello everyone!

We are glad to announce that classes in English language will be offered to the Bulgarian community. They will be twice a week, two hours a session. If you are interested please contact us on our page or call Mehmet Zimmer at 610-972-2267 for more information.

Thank you!!

БЪЛГАРСКИ СЪБОР В Пенсилвания-ден на нашата традиция!
05/28/2013

БЪЛГАРСКИ СЪБОР В Пенсилвания-ден на нашата традиция!

05/15/2013

ВАЖНО!!!

На 26 май, 2013 г., неделя, от 10 до 12 часа на адрес: BASC, FIRST STREET PLAZA-2 nd Floor WIND GAP,PA 18091 ще се проведе консулски ден.

Освен традиционните консулски услуги, свързани със заверки и легализация на документи, ще се приемат и заявления за подновяване на български лични документи. За целта е необходимо да носите вашите стари документи.

Снимки не се изискват, тъй като се правят от нас на място.

За повече информация: Генерално консулство на България в Ню Йорк
Тел: 212 935 4646 (телефонни консултации между 14.00 - 17.00 ч. всеки работен ден)

поздрави,

Любомир Грънчаров,
консул

-- Consulate General of Bulgaria
121 E 62nd St. New York 10065
tel + 1 212 935 4646
fax + 1 212 319 5955

05/08/2013

Bulgarian Fair

On May 26th Bulgarian American Social Club (BASC) will hold for a second year a traditional Bulgarian fair in Pennsylvania.

With a lot of positive emotions – joy, music, sports games and tournaments, lots of fun for the kids, with the scent of traditional Bulgarian kitchen (traditional salads, desserts, etc.), Bulgarian music and people – let’s have fun and spend time with friends and powered by the energy of the scenery around us, let’s show our solidarity, friendship and power as a Bulgarian community.

Let’s make this day a true festival of Bulgarian soul and traditions.

The fair will be held between: 10am-8pm

Official fair opening at 12 o’clock.

Admission fees: up to 10 years old – free of charge; 10-18 years old - $10; above 18 - $20

The fail will be held at: 2375 Benders Drive, Bath, PA 18014

Evergreenlake.net BYOB

Expected guests:
Ambassador of Republic of Bulgaria E. Poptodorova
Consul General R. Tochev
State Representatives – Marcia Hahn, Brown Rosemary

WELCOME!!!

Bulgarian American Social Club (BASC)
05/06/2013

Bulgarian American Social Club (BASC)

Timeline Photos
04/28/2013

Timeline Photos

04/26/2013

Next meeting on 05/05/2013 from 3:00pm
will be for final preparation about the upcoming event on 05/26/13 at Evergreen Lake .

04/11/2013

IMPORTANT!!!
Next meeting is to be held on 4/14/2013 from 3pm at our location
Agenda for the meeting is Evergreen Lake preparation
Everybody is welcome

ВАЖНО!
Следващото заседание ще се проведе на 4/14/2013 от 15:00 в нашето място
Дневен ред на заседанието е подготовка за Evergreen Lake
Всеки е добре дошъл

Новото ни място-основите са поставени,всички сте Добре дошли!
03/24/2013

Новото ни място-основите са поставени,всички сте Добре дошли!

03/09/2013

General meeting on March 24 at 3 o'clock at Jaid's Lounge.
All members, non-members and the whole community are welcomed.
Please share and attend!!!

Timeline Photos
02/27/2013

Timeline Photos

02/27/2013

Welcome in our new location
First Street Plaza / 2nd Floor
Wind Gap PA 18091

02/22/2013

IMPORTANT!!!
A reminder for all the Board members and Committee members please attend the next Meeting at 3 o'clock at Jaid's on February 24.
The General Meeting will be on March 24 for all the Board members, non-members and the whole community.

Важно!!!
Напомняне на всички членове на Управителния съвет и членовете на Комитета моля присъствайте на следващата среща в 3 часа в Jaid's на 24 февруари.
Общото събрание ще бъде на 24 март за всички членове на Управителния съвет, както и за всички, които не са членове и за всички представители на Българската общност.

02/02/2013

Hello everybody,

Because of the importance of the meeting on Wednesday, please confirm your attendance here on facebook or just reach the vice-president at 484 767 8469.

Thank you!

01/31/2013

Board members meeting on Wednesday, February 6th at 5:30 at Jaid's. The agenda will be school. Please all Board members committee must attend!
Sincerely,
President Mr. Zimmer

01/25/2013

Hello, everybody
We would like to remind you guys about the General Meeting this Sunday. It is really important that you attend so we can address some issues and solve any problems we might encounter. Please devote some time on the meeting and be there no matter if members or not. The more people, the better decisions we will take for the whole community and for the future of our activities.
Please share and pass this to the whole community. Be involved.
THANK YOU!!!
From the Board members

Bulgarian American Social Club (BASC)'s cover photo
01/24/2013

Bulgarian American Social Club (BASC)'s cover photo

Няма нищо по-хуманно и велико от това да подадеш ръка...
01/24/2013

Няма нищо по-хуманно и велико от това да подадеш ръка...

Няма нищо по-хуманно и велико от това да подадеш ръка...
01/24/2013

Няма нищо по-хуманно и велико от това да подадеш ръка...

01/23/2013

Hello, guys!

We would like to inform you about the first event that took place on New Year's Eve. We would like to thank everybody who donated gifts and members and non-members for their participation and fund raising. We raised $1500 on New Year's Eve and the total amount raised for 2012 was $6570. Then the whole community decided donate the $2074 to the Atipovi family for their sick 6-year old child in Kochan,Bulgaria. We wish the child the best and quick recovery. The family showed appreciation and thanked us.

The BASC financial statement report shows as of today an amount of $4496. All this money comes from membership fees, community donations and fund raising. We thank you all and we are looking forward to do even more for "Rodina" school and our priority right now is to find our own place where we can continue our activities.

Здравейте, приятели!

Бихме искали да ви информираме за първото събитие, което се проведе в навечерието на Нова година. Благодарим на всички, които дариха подаръци и на всички членове и не-членове за тяхното участие в набирането на средства. Събрахме $1500 в навечерието на Нова година и общата сума събрана за 2012 г. е $6570. Цялата общност дари $2074 на семейство Aтипови за болното им 6-годишно дете в Кочан, България. Желаем на детето бързо възстановяване. Семейството показа признателност и ни благодари.

Финансовия отчет на BASC показва събрани пари в наличност $4496. Всичките пари идват от членски внос, обществени дарения и набиране на средства. Благодарим на всички вас и ние бихме се радвали да направим дори повече за училище "Родина" и наш приоритет в момента е да намерим собствено място, където да можем да продължим нашата дейност.

01/22/2013
Bulgarian American Social Club (BASC)

Bulgarian American Social Club (BASC)

A General Meeting is conducted four times a year on the last Sunday of every quarter for the whole community no matter if members or not. Every Bulgarian is invited to attend if interested.
All General Meetings are scheduled to start at 3 o'clock.

The Board members have a meeting every last Sunday of the month at 3 o'clock.

Общото събрание се провежда четири пъти в годината в последната неделя от тримесечието за цялата общност, без значение дали са членове или не. Всеки българин е поканен да присъства при проявено желание и интерес.
Всички Общи събрания са с начало 3 часа.

Членовете на Управителния съвет провеждат среща всяка последна неделя от месеца в 3 часа.

Address

1st Street Plaza
Wind Gap, PA
18091

General information

Membership fee is 40 dollars a month with options to pay for 3 months of for a whole a year. Membership dues to be paid by the 15th of every month Make checks payable to Bulgarian American Social Club (BASC) address: P.O. Box 385 Wind Gap PA 18091 Членският внос е 40 долара на месец с възможност за плащане за 3 месеца или за цяла година. Членският внос трябва да бъде платен до 15-о число на всеки месец. Моля изпращайте своя членски внос към BASC на адрес: P.O. Box 385 Wind Gap PA 18091

Opening Hours

Sunday 10:00 - 12:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bulgarian American Social Club (BASC) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bulgarian American Social Club (BASC):

Nearby non profit organizations