สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส

สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส Official page
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

Inbox : m.me/AETFpage
FB Group :
https://www.facebook.com/groups/AETF1923/
(3)

L'Association des étudiants thaïlandais en France sous le patronage royal

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) แต่เดิมใช้ชื่อว่า สามัคยานุเคราะห์สมาคม(ส.ย.า.ม.) Association Siamoise d'Intellectualité et d'Assistance Mutuelle (S.I.A.M.) โดยได้ทูลเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก ดำรงตำแหน่ง สภานายกกิติมศักดิ์ ในปีพ.ศ. 2529 นายสุวิทย์ มังกร (ประธานคณะกรรมการบร

L'Association des étudiants thaïlandais en France sous le patronage royal

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) แต่เดิมใช้ชื่อว่า สามัคยานุเคราะห์สมาคม(ส.ย.า.ม.) Association Siamoise d'Intellectualité et d'Assistance Mutuelle (S.I.A.M.) โดยได้ทูลเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก ดำรงตำแหน่ง สภานายกกิติมศักดิ์ ในปีพ.ศ. 2529 นายสุวิทย์ มังกร (ประธานคณะกรรมการบร

Fonctionnement normal

แถลงการณ์ร่วมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสว...
28/07/2021

แถลงการณ์ร่วม
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ
สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส
กลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม
เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ในระยะแรกของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยความสมัครสมานและเสียสละของคนไทยทั้งชาติ ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติการณ์ในระลอกแรกมาได้โดยไม่มีการสูญเสียชีวิตมากนัก กระนั้นนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เริ่มเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น สวนทางกับสถานการณ์ในอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งกำลังฟื้นตัว ในสถานการณ์ดังกล่าว ประชาชนต่างก็คาดหวังว่าจะได้เห็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลเช่นที่ควรจะเป็น
แต่ในความเป็นจริงคนไทยในวงกว้างกลับไม่เห็นเป็นเช่นนั้น ผู้คนต่างเห็นว่าการประเมินสถานการณ์ที่ไม่รอบด้านและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้เอง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซ้ำร้ายการกระจายวัคซีนนั้นยังเป็นไปอย่างติดขัดสับสน ประกอบกับวัคซีนที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักยังมีข้อกังขาในเรื่องประสิทธิภาพ อาจเป็นความผิดพลาดดังกล่าวที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นจนยากที่จะควบคุม
นอกจากนี้ จากการประเมินของหลายฝ่าย การรับมือกับวิกฤติเฉพาะหน้าดังกล่าวก็เป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพ ในบางครั้งระบบราชการและข้อกำหนดที่ออกโดยรัฐกลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที กลายเป็นภาระให้ภาคประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง นอกจากนี้ มาตรการล็อกดาวน์ที่ปราศจากการเยียวยาอย่างทั่วถึงและทันการณ์ ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อแรงงานและเจ้าของธุรกิจจำนวนมาก พร้อมกันนั้นก็มีคนอีกหลายกลุ่มที่ถูกละเลยหรือแม้กระทั่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤติศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐได้ก่อขึ้นมาจากการบริหารงานและการให้ข้อมูลที่มีเสียงวิจารณ์เป็นวงกว้างว่ามีการบิดเบือน ปิดบัง หรือชี้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกระบวนการจัดหาวัคซีนและความถูกต้องทางวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิผลและผลข้างเคียงของวัคซีน ซ้ำร้ายประชาชนยังต้องพบกับการสื่อสารที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ มุ่งแต่กล่าวโทษประชาชนโดยที่น้อยครั้งจะยอมรับและขอโทษในความผิดพลาดของตนเอง นอกจากนี้รัฐยังใช้กลไกทางกฎหมายคุกคามผู้ที่ตั้งข้อสงสัยและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ทั้งหมดนี้จึงนำมาซึ่งคำถามของหลายฝ่ายว่าการดำเนินการของรัฐได้เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหรือไม่
สำหรับคนไทยจำนวนมาก ความล้มเหลวนี้ได้สะท้อนออกมาผ่านตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่กว่าหนึ่งหมื่นคน และยอดผู้เสียชีวิตกว่าร้อยคนต่อวัน ยอดเหล่านี้มิใช่เพียงตัวเลขบนหน้ากระดาษ แต่คือชีวิตที่หายไปของใครบางคน และคือหัวใจที่แหลกสลายของใครอีกหลายคน ผู้คนจำนวนมากจำต้องเห็นผู้เป็นที่รักสิ้นลมต่อหน้าอย่างไร้ทางช่วย พร้อมกันนี้ แรงงานพื้นฐานไปจนถึงเจ้าของธุรกิจในประเทศจำนวนมากก็กำลังตายทั้งเป็นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการของรัฐ
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ดังกล่าว สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส และกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม จึงมิอาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป​ เพื่อหยุดยั้งหายนะทางสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดที่เรารัก เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลกระทำการดังต่อไปนี้
1. มุ่งซื้อวัคซีนคุณภาพสูงเข้ามาในปริมาณมากที่สุดและเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ เปิดเผยแผนการจัดการวัคซีนสู่สาธารณชนอย่างโปร่งใส กระจายการฉีดวัคซีนตามลำดับความสำคัญอย่างเคร่งครัด เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคอย่างกว้างขวาง รับรองให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการตรวจ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกฐานะ อาชีพ สัญชาติ หรือปัจจัยอื่นใด
2. ดูแลสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยกู้ภัย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์เสี่ยงทุกคนอย่างทั่วถึง ให้ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยตามสมควร พร้อมรับประกันว่าวัคซีนคุณภาพสูงต้องถึงบุคลากรด่านหน้าทุกคนที่ต้องการเป็นลำดับแรก
3. ประกันการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตโดยเฉพาะอาหารและที่พักอาศัยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคน รวมทั้งออกมาตรการชดเชยที่เพียงพอให้กับแรงงานและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมิให้ข้อกำหนดของรัฐมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเงินชดเชยในวงกว้าง
4. เลิกปิดกั้นการวิจารณ์ สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ และมุ่งปกป้องชีวิตของประชาชนมากกว่าภาพลักษณ์ของตัวเอง
​ทั้งนี้เราตระหนักดีถึงความท้าทายที่รัฐกำลังเผชิญ ทั้งจากการเกิดขึ้นของเชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายขึ้นและสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนทั่วโลก กระนั้นความท้าทายดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้บางส่วนจากการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงเวลาก่อนหน้า และผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเปิดใจรับฟังคำเรียกร้องของเรา เคียงคู่กับเสียงร้องทุกข์ของทุกคนในสังคมไทยเวลานี้ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งอย่างแท้จริง
ท้ายที่สุดนี้ เราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรด่านหน้า และขอยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานกับอนาคตที่ไม่แน่นอนทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเมฆหมอกแห่งหายนะผ่านพ้นไป ประเทศไทยในความปกติใหม่จะยืนหยัดและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม
“เพราะประเทศไทยคือบ้านของเรา”
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ
สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส
กลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม
28 กรกฎาคม 2564

สำหรับเยาวชนไทยในฝรั่งเศส สามารถร่วมกิจกรรมนี้ตามรายละเอียดในโพสต์นี้เลยครับ
24/07/2021

สำหรับเยาวชนไทยในฝรั่งเศส สามารถร่วมกิจกรรมนี้ตามรายละเอียดในโพสต์นี้เลยครับ

เชิญน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม
โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔
🇹🇭 "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย"
๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
อย่ารอช้า ๑ ปีมีครั้งเดียว กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ถ้ายังเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี มีเชื้อสายไทยและเติบโตในต่างประเทศ(*) สมัครเข้าร่วมเลย รออะไร
สมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ
https://bit.ly/2UYJkis
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Email: [email protected]
หรือ : (+66)6 - 5502 - 8446

โอกาสดีๆ มาอีกแล้วครับ สำหรับผู้ที่สนใจประกวดทำคลิปวีดีโอ อย่ารีรอ หมดเขต14 สิงหาคม 2564 แล้วครับ สำหรับเงื่อนไขและรายละ...
24/07/2021

โอกาสดีๆ มาอีกแล้วครับ สำหรับผู้ที่สนใจประกวดทำคลิปวีดีโอ อย่ารีรอ หมดเขต14 สิงหาคม 2564 แล้วครับ สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียด กดดูได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) จัดการประกวดคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโควิด (le monde de l’après-covid) 📹📱🌏🇫🇷🇹🇭

📌 หลักการของการประกวด
✅ แสดงพรสวรรค์ ทักษะทางวิชาชีพหรือวิชาการ คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ของตนออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกหลังโควิดที่อยากให้เป็น

📌 กติกาการจัดทำคลิปวิดีโอ🎞
✅ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ “โลกหลังโควิด” ที่ฝันอยากจะเห็นและอยากให้ปรากฏหลังวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอจะต้องอยู่ภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
➡️ ภราดรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ/ หรือหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อาทิ การต่อสู้กับความยากจน การต่อสู้กับความหิวโหยในโลก การต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา น้ำดื่มสะอาดสำหรับทุกคน การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานที่มีคุณค่า หรือความเท่าเทียมทางเพศ
✅ คลิปวิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย 45 วินาที และไม่เกิน 3 นาที เป็นภาษาไทยและ/ หรือภาษาฝรั่งเศส (กรณีมีคำภาษาไทยต้องมีคำบรรยายภาษาฝรั่งเศสด้วย)
✅ ต้องใช้สำนวนภาษาฝรั่งเศส 1 สำนวน (คติพจน์ สุภาษิต ฯลฯ) ในวิดีโอ
✅ ใช้สิ่งของหรือฉากที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส
✅ สามารถให้บุคคลหลายคนเข้าฉากในวิดีโอได้ แต่ต้องส่งผลงานเข้าประกวดในชื่อบุคคลเพียงคนเดียว
✅ คลิปวิดีโอต้องสามารถรับชมได้โดยคนทุกรุ่นและไม่มีความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ℹ️ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ➡️ https://th.ambafrance.org/concours-video-monde-apres-covid-TH
📹 การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1️⃣ ประเภทมัธยมศึกษา (อายุ 15-18 ปี) โดยเป็นผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2️⃣ ประเภทเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (แต่ไม่เกิน 25 ปี)
🏆 ผู้ชนะเลิศในประเภทมัธยมศึกษาจะได้รับรางวัล Apple iPad Air 4 (WiFi + Cellular) 64 G จากบริษัท Saint-Gobain
🏆 ผู้ชนะเลิศในประเภทเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีจะได้รับรางวัลที่พักแบบรวมทุกอย่าง (All-Inclusive) ที่ ClubMed Phuket เป็นเวลา 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ สำหรับรองชนะเลิศและผู้เข้ารอบสุดท้ายอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ชนะที่มีประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF scolaire, DELF หรือ TCF จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม
✅ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
⚠️ หมดเขตส่งผลงานวันที่ 14 สิงหาคม 2564

#francethailande #franceindopacific #ambassadeurdefranceenthailande #สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย #ฝรั่งเศสไทย

Photos from CampusFrance Thailand's post
09/07/2021

Photos from CampusFrance Thailand's post

📢🇫🇷💼💭 Internship Opportunity @ LYON📌 โอกาสฝึกงานดีๆมาถึงแล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสของ ระดับ ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ...
29/06/2021

📢🇫🇷💼💭 Internship Opportunity @ LYON

📌 โอกาสฝึกงานดีๆมาถึงแล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสของ ระดับ ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)

ไม่เก่งภาษาฝรั่งเศส แต่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็สมัครได้นะ

Bonne chance !!

ประกาศนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ฉบับที่ 5/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคม ฯ ประจำปี 2564/2565
28/06/2021

ประกาศนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ฉบับที่ 5/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคม ฯ ประจำปี 2564/2565

ประกาศนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ฉบับที่ 5/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคม ฯ ประจำปี 2564/2565

🏆🙋🏻‍♂️🥇 ผ่านไปแล้วกับ AETF Sport-day เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon กับพวกเราชาวสมาคมน...
22/06/2021

🏆🙋🏻‍♂️🥇 ผ่านไปแล้วกับ AETF Sport-day เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon กับพวกเราชาวสมาคมนักเรียนไทยประเทศฝรั่งเศสฯ

สมาคมฯ มีภาพบรรยากาศภายในงานอย่างเป็นกันเองมาฝากกันครับ เริ่มด้วยการแข่งกีฬาเปตอง และกิจกรรมเสริมสัมพันธ์อื่นๆทีสนุกๆท้ังวัน และขอยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาเปตอง และของรางวัลด้วยครับ

AETF Sport-day ของเราจบท้ายด้วย Workshop ขนมไทยที่แสนจะหาทำยากในฝรั่งเศส

มางานนี้เพื่อนๆได้รู้จักเพื่อนคนไทยที่มาจากหลากหลายเมืองในประเทศฝรั่งเศสเลย หวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆในกิจกรรมต่อไปนะครับ

À la prochaine.

📢🇫🇷🇹🇭 แคมเปญค้นหาศิษย์เก่านักเรียนไทยจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นตัวแทนของศิษย์เก่านักเรียนไทยกับ France Alumni Thailande...
18/06/2021
Junghwa, chercheuse en aéronautique

📢🇫🇷🇹🇭 แคมเปญค้นหาศิษย์เก่านักเรียนไทยจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นตัวแทนของศิษย์เก่านักเรียนไทยกับ France Alumni Thailande โดยการสนับสนุนจาก CampusFrance Thailand

🙋🏻‍♂️ หากเพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่ หรือ จบการศึกษาไปแล้ว อยากเข้ามาในเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนไทยจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อนๆลองสมัครกันดูได้เลยครับ :D

💡 เพื่อนๆสามารถส่งช่องทางการติดต่อ และข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาแล้ว ตามช่องทางในโพสด้านล่างเลยครับ ก่อน 21 มิถุนายน นี้

Bonne chance à tous !

La nouvelle campagne de communication Bienvenue en France donne la parole à ceux qui ont fait le choix de la France pour leurs études supérieures. Chaque portrait retrace le parcours d'un étudiant, de son pays à la France, au sein de son établissement et jusqu'à la concrétisation de son proj...

📢🇹🇭🇫🇷 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพั...
17/06/2021

📢🇹🇭🇫🇷 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีขึ้น และได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ส.น.ท.ฝ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการจัดหานายกสมาคมฯคนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคมฯบรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี

🏆💭 นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย

เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการโหวตของสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนายสุรศักดิ์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๙๙ ของสมาคมฯ 🙋🏻‍♂️💪💼

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่ของเหล่านักเรียนไทยในฝรั่งเศสด้วยครับ 🏆

Félicitations !!!!!

News on AETF website: http://aetf-online.com/2021/06/16/ประกาศผลเลือกตั้ง2564

📢🇹🇭🇫🇷 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีขึ้น และได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ส.น.ท.ฝ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการจัดหานายกสมาคมฯคนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคมฯบรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี

🏆💭 นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย

เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการโหวตของสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนายสุรศักดิ์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๙๙ ของสมาคมฯ 🙋🏻‍♂️💪💼

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่ของเหล่านักเรียนไทยในฝรั่งเศสด้วยครับ 🏆

Félicitations !!!!!

News on AETF website: http://aetf-online.com/2021/06/16/ประกาศผลเลือกตั้ง2564

📢📢 ฝรั่งเศส เตรียม​ยกเลิก​เคอร์ฟิว​ตั้งแต่วันอาทิตย์หน้านี้​ (20 มิ. ย.) และ ให้ยกเลิกสวมใส่หน้ากาก​เมื่ออยู่ภายนอกได้
16/06/2021
DIRECT. L'obligation générale du port du masque en extérieur sera levée dès demain "sauf dans certaines circonstances", annonce Jean Castex

📢📢 ฝรั่งเศส เตรียม​ยกเลิก​เคอร์ฟิว​ตั้งแต่วันอาทิตย์หน้านี้​ (20 มิ. ย.) และ ให้ยกเลิกสวมใส่หน้ากาก​เมื่ออยู่ภายนอกได้

Le Premier ministre a également annoncé la levée du couvre-feu le 20 juin.

🙌🏻👏🏻💌 รายการ เสาร์นี้มีไรคุย ep พิเศษ จากสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนี (สนทย.)ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนจ...
16/06/2021

🙌🏻👏🏻💌 รายการ เสาร์นี้มีไรคุย ep พิเศษ จากสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนี (สนทย.)
ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนจาก 4 ประเทศรอบๆเยอรมนี
เสาร์ที่ 26.06. นี้ เวลา 18:30 ทางเพจสมาคมทั้ง 5 ประเทศ
#เสาร์นี้มีไรคุย
#TSVD #AETF

คิดถึงเราป่าววววว เราเองไงงง พิธีกรพรี่เม กับ พิธีกรหน่องยี้ ไงงงงงงง
เรารู้ว่าทุกคนคิดถึงเรา เราก็เลยมี เสาร์นี้มีไรคุย ep พิเศษ มาฝากทุกคนกัลลลลลล

ep พิเศษนี้ มีชื่อว่า โยกย้าย...ไปบ้านเพื่อนนนนนนน
เราจะโยกย้ายไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรากันค่ะ
พวกเค้าเป็นตัวแทนจาก 4 ประเทศรอบๆเยอรมนี นั่นคือ ...

พรี่ปั๊ม ผู้ชายผู้คร่ำหวอดทุกวงการ ตัวแทนจาก Netherlands
พรี่พลัม สาวสวยมากความสามารถ ตัวแทนจาก Belgium
พรี่เบนซ์ ผู้ชายนักเดินทางหล่อหุ่นดี ตัวแทนจาก France
พรี่นัท ผู้ชายอารมณ์ดีสายฮา ตัวแทนจาก Switzerland

อย่าลืมตั้งโนติกันไว้เรยยยยย เสาร์ที่ 26.06. นี้ เวลา 18:30 ทางเพจสมาคมทั้ง 5 ค่ะ
มาช่วยกันดูและเม้น ดันให้ปังปินาศกันไปเรยน้าาาาาาาา

#เสาร์นี้มีไรคุย
#TSVD #TSAN #TSAF #ATSS #TSAB

เชิญชวนนักเรียนไทยในฝรั่งเศสร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ออนไลน์) และเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส เริ่ม...
12/06/2021
Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing

เชิญชวนนักเรียนไทยในฝรั่งเศสร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ออนไลน์) และเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส เริ่มเวลา 15:00น. โดยประมาณ

AETF Festival 2021 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: งานประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
Time: Jun 12, 2021 03:00 PM Paris

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87655292741

Meeting ID: 876 5529 2741
One tap mobile
+13017158592,,87655292741# US (Washington DC)
+13126266799,,87655292741# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
Meeting ID: 876 5529 2741
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kkC0Jiun8

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

🏆 🏆🇹🇭🇫🇷 AETF Sport-day [Reminder]วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน นี้แล้ว ที่เพื่อนๆนักเรียนในฝรั่งเศสจะมาพบปะ แข่งกีฬาประจำชาติข...
10/06/2021

🏆 🏆🇹🇭🇫🇷 AETF Sport-day [Reminder]
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน นี้แล้ว ที่เพื่อนๆนักเรียนในฝรั่งเศสจะมาพบปะ แข่งกีฬาประจำชาติของประเทศฝรั่งเศส กันที่เมือง Lyon จากเวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไปที่ Parc de la tête d'or

เพื่อนๆที่เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในปัจจุบัน สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯฟรีได้ที่: https://forms.gle/Nh2PCmXMe6Db2Zgp7

และเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่:
https://forms.gle/qkUecSagRJRRbNo3A

รายละเอียดการพบปะ และจุดนัดหมายจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์

อย่าลืมเตรียมชุดกีฬามาให้พร้อมนะครับ แล้วพบกันวันเสาร์นี้

À bientôt !

🎖🥇🏆 A.E.T.F. SPORT-DAY 2021 ⛹🏻🤸🏻‍♂️🚴🏻‍♂️
📌 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
📌 สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon
ส.น.ท.ฝ. ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนมาร่วมงาน กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563-2564 ของสมาคมฯ มาร่วมแข่งกีฬา พูดคุยและทำความรู้จักเพื่อนใหม่กันครับ

*** เข้าร่วมงานฟรี (จำเป็นต้องลงทะเบียน) ***
โดยลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/qkUecSagRJRRbNo3A

ในงานนี้เพื่อนๆที่มาร่วมงาน ยังได้ร่วมสนุกกับเพื่อนใหม่พร้อมมื้อเที่ยงจากทาง ส.น.ท.ฝ. อีกด้วย

💭 รายละเอียดงาน ดังนี้ 💭
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon
10.00 – 10.30 ส.น.ท.ฝ. ต้อนรับ พูดคุย แนะนำตัวกับเพื่อนใหม่
10.30 - 12.00 แข่งขันกีฬาเปตอง
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์: Hollywood Gameday (Head-up)
14.00 - 15.00 แข่งขันกีฬาวิ่งแข่งระยะทางไกล: วิ่ง Fun Run Marathon
15.00 - 16.00 ประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

อย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มาพบปะ และมาแข่งกีฬากับพวกเรานะครับ

À bientôt mes amis

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://aetf-online.com/2021/05/17/aetf-sportday-2021/

เชิญชวนนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฟรี!!!เพื่อรับสิทธิ์เสนอชื่อและเลือ...
09/06/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

เชิญชวนนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฟรี!!!
เพื่อรับสิทธิ์เสนอชื่อและเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ประจำปี ๒๕๖๔

https://forms.gle/Nh2PCmXMe6Db2Zgp7

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

#AETFFestival นอกจากการบรรยายวิชาการแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แบ่งปันประสบการณ์และทำความรู้จักกั...
29/05/2021
AETF Festival 2021 - เล่าสู่กันฟัง ทำอย่างไรในวิกฤตการณ์โรคระบาด

#AETFFestival นอกจากการบรรยายวิชาการแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แบ่งปันประสบการณ์และทำความรู้จักกันในช่วง เล่าสู่กันฟัง ทำอย่างไรในวิกฤตการณ์โรคระบาด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างแบ่งปันประสบการณ์ทั้งการใช้ชีวิต ประสบการณ์และ tips ในการหาที่ฝึกงานในช่วงเวลาดังกล่าว
.
สำหรับผู้ต้องการรับชมผ่าน Youtube: https://youtu.be/ThhEFnzDA_w และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน AETF Festival 2021 ได้ที่ https://youtube.com/playlist?list=PLMOr-NrcIue7NMaAuYiOnoDMx7LwZvzZL

AETF Festival 2021 งานประชุมวิชาการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ.) ประจำปี 2021 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ - รับมือ - ....

Adresse

8 Rue Greuze
Paris
75116

Informations générales

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส:

Vidéos

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation à but non lucratif à Paris

Voir Toutes

Commentaires

สวัสดีครับผมเป็นเด็กนักเรียนเรียนในปารีสผมต้องการความช่วยเหลือ ผมเรียนอยู่ที่ EPMT L'École de Paris des Métiers de la Table เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับทำอาหารและโรงแรมผมต้องการความช่วยเหลือในการหาที่ฝึกงานสำหรับเข้าโรงเรียนผมไม่สนค่าจ้างผมขอให้ผมได้ที่ฝึกงานผมเต็มใจช่วยทำงานฟรีขอแค่ให้ผมได้ที่ฝึกงานเพื่อเข้าเรียนและเรียนรู้ในการทำอาหาร ถ้าหากผมไม่ได้ที่ฝึกงานผมจะไม่สามารถเข้าเรียนได้และมันจะมีผลกระทบต่อวีซ่าของผม ด้วยผลกระทบของ covid 19 จึงทำให้การหางานในร้านอาหารตามอินเตอร์เน็ตและส่งอีเมลยากมากยิ่งขึ้น ขออนุญาตโพสต์โพสต์นี้ด้วยนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนติดต่อได้ที่ใต้คอมเม้นนี้หรือไม่ก็ทาง Inbox ได้นะครับขอบคุณมากครับ ถ้าเป็นร้านอาหารไทยของคนไทยยิ่งดีครับผม หวังว่าจะได้การติดต่อกลับขอบคุณล่วงหน้าครับ
พี่ๆๆน้องๆๆพอดีจะกลับเมืองไทย วันที่ 13 ก.พ 64 มีใครสนใจจะฝากของกลับเมืองไทยมั้ยค่ะ กิโลล่ะ 20 ยูโร่ ให้โทรมาเบอร์นี้ 0695574528 ถ้าไม่มีคนรับให้ฝากข้อความไว้แล้วจะโทรกลับค่ะ
วิศวกรโยธาไทยกับงานราชการในสวิตเซอร์แลนด์ !?! อีพีนี้เราไปคุยกันกับ "กี้ ธนาธร ฮูเดเช็ค" วิศวกรโยธาด้านถนนและระบบระบายน้ำที่กรมโยธาธิการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คนไทยที่ทำงานราชการเกี่ยวกับการสร้างถนนในประเทศสวิตฯ เรามาคุยกันค่ะว่า งานด้านการก่อสร้างและพัฒนาถนนในประเทศสวิตฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไรจากโควิด 19? ไปติดตามชมกันเลยค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=1990717557726923 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/3flnL0O Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
อุตสาหกรรมการบินรอดหรือร่วงจากโควิด-19??? อีพีนี้เราไปคุยกันกับ "กิ๊กซี่ ธันยธร วิจารณ์กัยกิจ" วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินในประเทศเยอรมนี จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องอย่างไรจากการเดินทางข้ามประเทศและการท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมาก! อุตสาหกรรมนี้มีการแก้เกมส์กันอย่างไร? ไปติดตามชมกันเลยค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=588719965352820 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/3flnL0O Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
หุ่นยนต์และยานยนต์ไร้คนขับจะมาเร็วกว่าเดิม??? อีพีนี้เราไปคุยกันกับ "น้องชาญ ปิยภัทร สราญฤทธิชัย" ผู้มีประสบการณ์การทำงานกับหุ่นยนต์และยานยนต์ไร้คนขับ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน AI (Artificial Intelligence) ได้มาพูดคุยถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่อวงการการพัฒนาหุ่นยนต์และยานยนต์ไร้คนขับ จะส่งผลกระทบด้านลบหรือด้านบวกอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=3078797842201824 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/2zz64eQ Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
เด็กไทยในเนเธอร์แลนด์กินอยู่อย่างไรช่วงโควิด-19 ??? อีพีนี้เราไปคุยกันกับ "น้องปิง ยศพล หาญวณิชย์เวช" นายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านชีวเคมี มาพูดคุยถึงผลกระทบจากโควิด-19 บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ในมุมของนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ การดูแลตัวเอง การตั้งรับ รวมถึงผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ ไปติดตามชมกันเลยค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=628473671085926 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/2zz64eQ Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
New normal การเรียนต่อในเยอรมนีหลังโควิด-19 ??? เราไปคุยกันกับ "น้องเก้า สิรภพ ฤดีนิยมวุฒิ" นักธุรกิจด้านการศึกษา ช่วยพานักเรียนมาศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี มาบอกเล่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อวงการการศึกษาในเยอรมนี แล้ว New normal ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร? และเยอรมนียังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเรียนต่ออยู่หรือไม่? ไปติดตามชมกันเลยค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=705217323650968 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/2zz64eQ Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
เด็กไทยในฝรั่งเศสอยู่ยาก ช่วงโควิด-19 ??? เราไปคุยกันกับ "น้องเบนซ์ วรกิจ วรกิจพันธ์" นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ที่จะมาประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในฝรั่งเศส และในยุโรป นอกจากนี้ยังได้มาแชร์ถึงการใช้ชีวิตของเด็กไทยในฝรั่งเศส อยู่กันอย่างไร ประสบปัญหาอะไรกันบ้าง ไปติดตามชมกันค่ะ!!! 👉https://www.facebook.com/watch/?v=205651883891398 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/2zz64eQ Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
โควิด 19 กระทบคน IT จริงหรือ??? เราไปพูดคุยกับคนทำงานด้านไอทีในเยอรมนี "น้องรส พรรณียา ห่อทรัพย์" จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง กับชีวิตที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วงานด้านไอทีในเยอรมนีมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันค่ะ!!! 📷https://www.facebook.com/watch/?v=252242739203703 ช่องทางติดตามรายการ; Youtube: https://bit.ly/30h04Cl Facebook: https://www.facebook.com/tpiec Website: www.tpiec.eu IG: https://www.instagram.com/tpiec_eu/ อย่าลืม!!! กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะคะ 😊
สวัสดีค่ะน้องๆนักศึกษา ขอรบกวนพื้นที่หน่อยนะค่ะ คือมีเรื่องรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือลูกสาว(จะจบมัธยมปลายปีนี้) ได้รับการตอบรับจาก2มหาลัย 1คือsorbonne (langues etrangeres apliquees (จริงๆเเล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไร?? แล้วมีอะไรอยุ่ในนี้บ้าง?? และจบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง?? หางานทำง่ายมัย?? )) และ2คือ école nationale supérieure d'architecture grenoble คืออยากจะถามว่าถ้าเราเรียนที่ สถาปนิก grenoble 1ปีเเล้วเราสามารถย้ายไปต่อปีที่สองที่มาร์กเซย หรือที่ม้งเปอร์ริเย่ หรือปารีส ในปีที่สองได้มัย ??? แล้วถ้าลูกสาวหยุดเรียนปีนี้ ยังใช้ผลการเรียนในปีนี้เพื่อที่จะไปมหาลัยในภาคเรียนใหม่ปี 2021 ได้มัยค่ะ?? ลูกเล่าว่าเหมือนเขาเลือกไป5มหาลัยเมือหลายสัปดาที่เเล้วอ่ะค่ะ ด้วยผลการเรียนที่มี มหาลัยเขาตอบรับ แล้วก็เลยอยากรู้ว่าจะนำผลการเรียนนี้ไปใช้อีกครั้งในปี2021ได้มัย ถ้าจะหยุดเรียน1ปี หรือ ต้องทำอย่างไร? มีน้องๆคนใหนเรียนที่ école nationale supérieure d'architecture grenoble มัยค่ะ ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ? หางานทำนอกเวลาเรียนง่ายมัย? ค่าครองชีพเป็นอย่างไรบ้างค่ะ? ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ
เริ่มต้นชีวิตนักเรียนในฝรั่งเศสจะไม่ยากอีกต่อไป โปรดอ่าน
24 นี้เจอกัน ฟิตร่างกันให้พร้อม (บอกตัวเอง) 555